ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS WWW.RSTORED.LT PIRKIMO TAISYKLĖS

Šios elektroninės pirkimopardavimo elektroninėje parduotuvėje www.rstored.lt taisyklės (toliau teksteTaisyklės) yra privalomos ir neatsiejamos pirkimopardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.rstored.lt (toliau tekste - Pardavėjas) ir Pardavėjo kliento (toliau tekste – Pirkėjas) dalis, supažindinanti Pirkėją su elektroninės parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatanti Pardavėjo ir Pirkėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje.

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis turi teisę:

1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą;
1.3. juridiniai asmenys;
2. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) registruojantis elektroninėje parduotuvėje yra saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 23 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei Pardavėjo pateikta privatumo politika.
3. Prekių ir paslaugų kainos, nurodytos elektroninės parduotuvės prekių kataloguose, galioja tik perkant šias prekes ir paslaugas elektroninėje parduotuvėje. Prekių pristatymo kaina nėra įskaičiuota į prekės ar paslaugos kainą ir nurodoma atskirai, kai yra formuojamas užsakymas. Prekių pristatymo kaina yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama užsakymo patvirtinime atskira eilute. Elektroninėje parduotuvėje parduodamiems mobiliesiems telefonams yra taikoma speciali apmokestinimo schema, numatyta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 106 - 110 straipsniuose.
4. Pirkimopardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs (paspaudę mygtukąSusipažinau ir sutinku su Taisyklėmis“) su šiomis Taisyklėmis, apmoka krepšelyje esančias prekes bei pristatymo paslaugą elektroninėje parduotuvėje nurodytą sumą.
5. Apie pirkimopardavimo sutarties sudarymą Pardavėjas Pirkėją informuoja išsiųsdamas pranešimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

II KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

6. Pirkėjas turi teisę:
6.1. pasirinkti ir užsisakyti, bet kurią elektroninės parduotuvės kataloguose esančių prekių;
6.2. nustatyta tvarka gauti nusipirktas prekes;
6.3. atsisakyti gauti komercinius ir kitokius pasiūlymus, kuriuos siunčia Pardavėjas;
6.4. pakeisti arba grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
7. Pirkėjas įsipareigoja:
7.1. elektroninės parduotuvės užsakymo formoje pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Pirkėjo kontaktiniams duomenims, nedelsiant atnaujintus kontaktinius duomenis pateikti el. paštu [email protected];
7.2. sumokėti prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka;
7.3. vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje, nepažeisti Lietuvos respublikos teisės aktų.
8. Pardavėjas neatsako trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus, pasinaudodami elektroninės parduotuvės paslaugomis.

III PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

9. Pardavėjas turi teisę:
9.1. keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų elektroninės parduotuvės funkcijų veikimą ar dalį , taip pat keisti elektroninėje parduotuvėje esančių elementų išdėstymą;
9.2. sustabdyti ar nutraukti Pardavėjo veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir apmokėti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nebepriimami;
9.3. keisti paslaugų teikimo apimtį ar būdą. Sustabdyti, nutraukti paslaugų ar dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar dalį;
9.4. sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo pateiktą užsakymą ir naudojimąsi elektroninės parduotuvės paslaugomis, jei pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys arba ne visi prašomi duomenys, arba jeigu yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.
10. Pardavėjas įsipareigoja:
10.1. sudaryti sąlygas Pirkėjui naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;
10.2. pristatyti Pirkėjui užsakytas prekes per Taisyklėse numatytą terminą;
10.3. susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdami Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, per protingą terminą pasiūlyti Pirkėjui įsigyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų grąžinti į Pirkėjo sąskaitą, kurios buvo sumokėta užsakytas prekes;
10.4. gerbti Pirkėjo privatumą. Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV PREKIŲ PRISTATYMAS

11. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti šią informaciją:
11.1. Pirkėjo vardas, pavardė, jei užsakymą teikia fizinis asmuo. Pirkėjo juridinio asmens pavadinimas, jei užsakymą teikia juridinis asmuo;
11.2. Kontaktinius telefono numerio, elektroninio pašto adreso duomenis;
11.3. Tikslų adresą, kuriuo turi būti pristatytos prekės;
12. Užsakymai pristatomi elektroninėje parduotuvėje nurodytais būdais ir terminais.
13. Prekių pristatymo paslauga yra mokama.
14. Prekės pristatomos Lietuvos teritorijoje.
15. Siunta ruošiama ir siunčiama, kai Pirkėjas užsakymą apmoka elektroninėje parduotuvėje. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, SEB, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis bei Visa ir Mastercard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt mokėjimų platforma.
16. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamiesi prekių aprašymuose nurodytų terminų. Esant nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą bei kitus su pristatymu susijusius klausimus.
17. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pristatymo terminų pažeidimų, jeigu prekės nėra Pirkėjui pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl Force Majeure aplinkybių.
18. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su mūsų atstovu (Kurjeris) patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimąpriėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pirkėjas pastebėjęs, jog siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia, ar kitaip išoriškai pažeista) arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, privalo apie tai pažymėti priėmimoperdavimo dokumente bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.

V PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

19. Kiekvienos įsigytos prekės bendrosios savybės nurodomos šios prekės aprašyme. Pateiktos specifikacijos ir aprašymai gali skirtis nuo faktinių produkto specifikacijų ir aprašymų.
20. Pirkėjo įsigytoms prekėms šioje elektroninėje parduotuvėje yra taikoma 12 (dvylikos) mėnesių garantija. Daugiau apie garantijos sąlygas galite sužinoti paspaudę čia.
21. Garantija pradeda galioti nuo prekės pardavimo Pirkėjui dienos.
22. Pardavėjas, pasitelkdamas trečiuosius asmenis, teikia prekių garantinį aptarnavimą.

VI PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

23. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymoDėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimonuostatomis (Mažmeninės prekybos taisyklės, 2014 m. liepos 22 d., Nr. 738 redakcija).
24. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.
25. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai prekė buvo pristatyta Pirkėjui.
26. Pirkėjas norėdamas grąžinti prekę, turi apie tai informuoti Pardavėją el. paštu [email protected]. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą Pardavėjas išsiunčia pranešimą Pirkėjo nurodytu el. paštu. Pirkėjas, atsisakęs sutarties, per 3 darbo dienas privalo elektroniniu paštu suderinti su Pardavėju prekių grąžinimo būdą ir kitus su tuo susijusius klausimus.
27. Pirkėjui pasinaudojus teise per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės su prekių grąžinimu susijusios išlaidos.
28. Kartu su grąžinama preke (prekėmis) turi būti grąžinamas Nuotolinės sutarties atsisakymo forma (originalas) bei prekių įsigijimą patvirtinantis dokumentas.
29. Grąžinama prekė turi būti Pardavėjo pateiktoje originalioje, švarioje, tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, su visais originaliais jos priedais. Jei prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.
30. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę (prekes), nesilaikydamas šio skyriaus nuostatų, Pardavėjas turi teisę nepriimti, apie tai informuodamas Pirkėją.
31. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui sumokėtų pinigų, kol prekės nėra grąžintos Pardavėjui.
32. Pirkėjui atsisakius sutarties, Pardavėjas prekę sumokėtus pinigus grąžina Pirkėjui į nurodytą sąskaitą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo dienos.

VII ATSAKOMYBĖ

33. Pirkėjas yra atsakingas prekės užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei užsakymo formoje yra pateikiami netikslūs ar nepilni duomenys, Pardavėjas neatsako dėl šios priežasties atsiradusius padarinius.
34. Nei viena šalių nėra atsakinga savo įsipareigojimų neįvykdymą dėl Force Majeure aplinkybių taip, kaip šios aplinkybės yra suprantamos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą. Šalis, kuri dėl Force Majeure aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų, turi kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 24 val. pranešti apie šias aplinkybes kitai šaliai. Tokiu atveju, atitinkamo įsipareigojimo vykdymas atidedamas iki pasibaigia tokios Force Majeure aplinkybės.

VIII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra papildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuojant elektroninėje parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo dienos, t. y. nuo dienos, kai jie yra patalpinami elektroninės parduotuvės sistemoje.
36. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais, Pirkėjas turi teisę atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.
37. Jeigu po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.
38. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
39. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.