WWW.RSTORED.LT NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi interneta veikalā www.rstored.lt (turpmāk – Noteikumi) ir saistoši un nav atdalāmi no pirkšanas un pārdošanas līguma, kas noslēgts starp elektronisko veikalu www.rstored.lt (turpmāk tekstā – Noteikumi). Pārdevējs) un Pārdevēja klienta (turpmāk – Pircējs) daļa, kas iepazīstina Pircēju ar preču pirkšanas un pārdošanas nosacījumiem elektroniskajā veikalā un nosaka Pārdevēja un Pircēja tiesības un pienākumus, kas saistīti ar pirkumu un preču tirdzniecība elektroniskajā veikalā.

I VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. Tiesības izmantot elektroniskā veikala pakalpojumus ir šādām personām:

1.1. darbspējīgas fiziskas personas, vismaz 18 gadus vecas;
1.2. nepilngadīgas personas vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem tikai ar vecāku, adoptētāju vai aizbildņu piekrišanu;
1.3. juridiskas personas;
2. Pircēja sniegtie personas dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), reģistrējoties interneta veikalā, tiek glabāti un apstrādāti saskaņā ar 2003.gada 23.janvāra Fizisko personu tiesiskās aizsardzības likumu. Lietuvas Republikas dati Nr. IX-1296 un Pārdevēja sniegto privātuma politiku.
3. Elektroniskā veikala preču katalogos norādītās preču un pakalpojumu cenas ir spēkā tikai pērkot šīs preces un pakalpojumus elektroniskajā veikalā. Preču cenas interneta veikalā ir norādītas ar PVN. Piegādes izmaksas nav iekļautas preces vai pakalpojuma cenā un tiek norādītas atsevišķi, veicot pasūtījumu. Preču piegādes cena ir skaidri norādīta pirms pasūtījuma apstiprināšanas un tiek izdalīta atsevišķā rindā pasūtījuma apstiprinājumā. Elektroniskajā veikalā nopērkamajiem mobilajiem tālruņiem tiek piemērota īpaša nodokļu shēma, kas paredzēta Lietuvas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 106. - 110. pantā.
4. Pirkšanas-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs, izveidojis iepirkumu grozu interneta veikalā, ir norādījis piegādes adresi un iepazinies (nospiežot pogu "Esmu iepazinies ar un piekrītu Noteikumiem") ar šiem Noteikumiem, maksā par precēm grozā un piegādes pakalpojumu interneta veikalā norādītajā apmērā.
5. Par pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšanu Pārdevējs informē Pircēju, nosūtot ziņu uz Pircēja norādīto e-pastu. pasta adrese.

II KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6. Pircējam ir tiesības:
6.1. izvēlēties un pasūtīt kādu no elektroniskā veikala katalogos esošajām precēm;
6.2. noteiktajā kārtībā saņemt iegādātās preces;
6.3. atteikties no Pārdevēja sūtīto komerciālo un citu piedāvājumu saņemšanas;
6.4. nomainīt vai atgriezt iegādātās preces šajos Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
7. Pircējs apņemas:
7.1. sniegt pilnīgus un pareizus datus interneta veikala pasūtījuma veidlapā. Ja mainās Pircēja kontaktdati, atjaunotie kontaktdati nekavējoties jāiesniedz pa e-pastu. pa pastu [email protected];
7.2. samaksāt par precēm un pieņemt tās šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;
7.3. pildīt savus pienākumus, ievērot šos Noteikumus, Privātuma politiku un citus nosacījumus, kas skaidri norādīti interneta veikalā, nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.
8. Pārdevējs nav atbildīgs par trešo personu rīcību, kad šīs personas, izmantojot Pircēja bankas sistēmu, iesniedz pasūtījumus, izmantojot elektroniskā veikala pakalpojumus.

III PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9. Pārdevējam ir tiesības:
9.1. mainīt, apturēt vai pārtraukt atsevišķu elektroniskā veikala funkciju vai to daļas darbību, kā arī mainīt elektroniskā veikala elementu izkārtojumu;
9.2. apturēt vai izbeigt Pārdevēja darbību. Šajā gadījumā tiek pabeigti visi pieņemtie un apmaksātie Pircēju pasūtījumi, un jauni pasūtījumi vairs netiek pieņemti;
9.3. mainīt pakalpojuma sniegšanas apjomu vai veidu. Pārtraukt, pārtraukt pakalpojumu vai to daļas sniegšanu, iekasēt maksu par pakalpojumiem vai to daļu;
9.4. apturēt vai pārtraukt Pircēja veikto pasūtījumu un interneta veikala pakalpojumu izmantošanu, ja ir sniegti nepatiesi, neprecīzi, maldinoši vai nav sniegti visi pieprasītie dati, vai ja ir pamats uzskatīt, ka Pircējs veic prettiesiskas darbības vai citādi cenšas kaitēt interneta veikala darbam vai stabilai darbībai.
10. Pārdevējs apņemas:
10.1. dot iespēju Pircējam izmantot elektroniskā veikala sniegtos pakalpojumus;
10.2. piegādāt Pircējam pasūtītās preces Noteikumos paredzētajā termiņā;
10.3. neparedzētu apstākļu gadījumā, nespējot Pircējam piegādāt pasūtīto preci, piedāvāt Pircējam saprātīgā termiņā iegādāties līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās, atgriezt samaksāto naudu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā uz Pircēja kontu, no kura tika apmaksāta pasūtītā prece;
10.4. ievērot Pircēja privātumu. Personas dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar Noteikumiem, Privātuma politiku un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

IV PREČU PIEGĀDE

11. Pasūtot preces, pircējam jānorāda šāda informācija:
11.1. Pircēja vārds, uzvārds, ja pasūtījumu veic fiziska persona. Pircēja juridiskās personas nosaukums, ja pasūtījumu veic juridiska persona;
11.2. Kontaktinformācija tālruņa numurs, e-pasta adrese;
11.3. Precīza adrese, uz kuru preces jāpiegādā;
12. Pasūtījumi tiek piegādāti interneta veikalā norādītajos veidos un termiņos.
13. Piegādes pakalpojums tiek apmaksāts.
14. Preces tiek piegādātas Lietuvas teritorijā.
15. Sūtījums tiek sagatavots un nosūtīts, kad Pircējs veic pasūtījuma apmaksu interneta veikalā. Maksājumu var veikt, izmantojot Swedbank, SEB, Luminor, Citadele un Šiaulių bankas elektroniskās bankas pakalpojumus, kā arī Visa un Mastercard maksājumu kartes. Norēķini ir iespējami eiro valūtā. Maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot maksājumu platformu makecommerce.lt.
16. Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Neparedzētu apstākļu gadījumā Pārdevējs apņemas sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes datumu un citus ar piegādi saistītus jautājumus.
17. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpumiem, ja prece Pircējam netiek piegādāta vai tiek piegādāta novēloti Pircēja vainas vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
18. Pakas piegādes laikā Pircējam kopā ar mūsu pārstāvi (Kurjeru) jāpārbauda pakas stāvoklis. Pēc tam, kad pircējs parakstījis sūtījuma piegādi - pieņemšanas atzīmi, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts atbilstošā stāvoklī. Ja pircējs pamana, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts) vai piegādātā prece ir neatbilstošā iepakojumā, daudzumā vai sortimentā, viņam tas jāatzīmē saņemšanas-nodošanas dokumentā un jāuzraksta brīvas formas iepakojuma pārkāpuma akts.

V PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA

19. Katras iegādātās preces vispārīgās īpašības ir norādītas šīs preces aprakstā. Sniegtās specifikācijas un apraksti var atšķirties no faktiskajām produkta specifikācijām un aprakstiem.
20. Precēm, kuras pircējs iegādājies šajā interneta veikalā, tiek piemērota 12 (divpadsmit) mēnešu garantija. Vairāk par garantijas nosacījumiem varat uzzināt, klikšķinot šeit.
21. Garantija stājas spēkā no preces pārdošanas Pircējam dienas.
22. Pārdevējs ar trešo personu palīdzību nodrošina precei garantijas servisu.

VI PREČU ATGRIEŠANA UN APMAIŅA

23. Preču defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas preces apmainītas un atdotas saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksu un Lietuvas Republikas Ekonomikas ministra 2001.gada 29.jūnija rīkojumu "Par priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšana" (Mazumtirdzniecības noteikumi, 2014.gada 22.jūlijs, redakcija Nr.738).
24. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma četrpadsmit dienu laikā, nenorādot iemeslu un neradot izmaksas, kas nav noteiktas Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.22810.pantā, izņemot daļā paredzētos izņēmumus. Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.22810. panta 2. punkts.
25. Līguma atteikuma termiņš beidzas pēc 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad prece tika piegādāta Pircējam.
26. Lai atgrieztu preci, pircējam par to jāinformē Pārdevējs pa e-pastu. pa pastu [email protected]. Pārdevējs nosūta paziņojumu par līguma atteikuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pastu. pa pastu Pircējam pēc līguma atcelšanas preču atgriešanas veids un citi ar to saistītie jautājumi jāsaskaņo ar pārdevēju 3 darba dienu laikā pa e-pastu.
27. Ja Pircējs izmanto tiesības atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, Pircējs sedz ar preces atgriešanu saistītās tiešās izmaksas.
28. Kopā ar atgriezto preci(-ēm) jāatgriež Distances līguma atteikuma veidlapa (oriģināls) un preces iegādi apliecinošs dokuments.
29. Atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, tīrā, kārtīgā Pārdevēja nodrošinātā iepakojumā, nelietotā, ar visiem tās oriģinālajiem piederumiem. Ja prece nav pilnībā salikta, tā netiek pieņemta atgriešanai.
30. Ja Pircējs preci(-es) atgriež, neievērojot šīs sadaļas nosacījumus, Pārdevējam ir tiesības tās nepieņemt, informējot par to Pircēju.
31. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt Pircējam samaksāto naudu līdz preces atgriešanai Pārdevējam.
32. Ja Pircējs atkāpjas no līguma, Pārdevējs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no preces atgriešanas dienas atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudu uz norādīto kontu.

VII ATBILDĪBA

33. Pircējs ir atbildīgs par preces pasūtījuma veidlapā norādīto datu pareizību. Ja pasūtījuma veidlapā ir norādīti neprecīzi vai nepilnīgi dati, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas izriet no šī iemesla.
34. Neviena no pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kā šie apstākļi ir saprotami saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksu. Pusei, kura nevar izpildīt savas saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā. informēt otru pusi par šiem apstākļiem. Šādā gadījumā attiecīgā pienākuma izpilde tiek atlikta līdz šāda nepārvaramas varas apstākļa izbeigšanai.

VIII NOBEIGUMA NOTEIKUMI

35. Pārdevējs patur tiesības apturēt, pēc saviem ieskatiem, papildināt, mainīt šos Noteikumus un citus ar Noteikumiem saistītos dokumentus, par to informējot interneta veikalā. Noteikumu papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t.i., no dienas, kad tie ievietoti elektroniskā veikala sistēmā.
36. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumu jaunajai redakcijai, daļējām izmaiņām vai papildinājumiem, Pircējam ir tiesības no tiem atteikties, ar nosacījumu, ka Pircējs zaudē tiesības izmantot elektroniskā veikala pakalpojumus.
37. Ja Pircējs turpina izmantot elektroniskā veikala pakalpojumus pēc Noteikumu grozīšanas, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai.
38. Visas domstarpības par šo noteikumu izpildi tiek risinātas sarunu ceļā. Ja nav iespējams panākt vienošanos, domstarpības tiek risinātas Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
39. Uz šiem noteikumiem attiecas Lietuvas Republikas tiesību akti.